All posts by gillmour

Какво е документирана информация?

Една от новостите в стандарт ISO 9001:2015 е въвеждането на термина документирана информация. Липсват вече добре познатите термини документи, документирана процедура, наръчник по качество, записи. Тъкмо свикнахме с тях като значение, приложение в практиката, каква е разликата между документ и запис и взе че се появи ново изискване – поддържане и съхраняване на документирана информация. И въпросите заваляха..

Какво е документирана информация?


ISO 9000:2015 определя термина документирана информация като “информация, която се изисква да бъде контролирана и поддържана от една организация и носителя, на който се съдържа”, което преведено на разговорен език означава, че документираната информация е всяка смислена информация относно дейността на организацията, поддържана във всякакъв формат и носител. Документираната информация може да се отнася до системата и нейните процеси/процедури, инструкции, спецификации/, а може да се отнася и до доказателствата за постигнатите резултати/записи/. Т.е.  оказва се, че терминът обхваща добре познатите ни до сега понятия.

Защо тогава се правят тези промени?

Може би, защото едни хора там си нямат работа и се чудят как да усложнят работата на другите. Или пък се опитват да създадат работа на сертификатори, консултанти, одитори. Може би да, а може би не съвсем. Идеята, според мен е да се избяга от излишната бюрокрация и бумащина, и да се насочат усилията към това, което наистина е важно и определящо за успеха на една организация. В днешната динамична среда е по-важна скоростта и начинът на реакцията спрямо промените, важен е подходът на ръководството и умението му да поведе хората към постигане на целите. Това са все неща, които трудно се документират на хартия или друг вид носител. Но пък, за да се постигнат е необходима точна и навременна информация. Така, че акцентът в новата версия ще бъде върху документирането на онази информация, която е наистина важна за организацията и която помага при вземането на решения. Сега следва въпросът – коя е тази информация? ISO 9001:2015 дава насоки, но решението е прехвърлено в ръцете на организацията.

Какво да правим със съществуващите документи?

ISO 9001:2015 не поставя изискване за прилагане на новата структура и терминология в документацията на системата за управление на качеството. Освен това, няма изискване да бъдат заменяни старите термини с новите. Оставена е свободата на организациите да преценят кои термини са подходящи и да използват тях. Ако в практиката са се наложили термините от ISO 9001:2008 /например процедури, записи/, не е необходимо те да бъдат заменяни с термина “документирана информация”.

Също така, не е необходимо да се премахват работещи документи, които са били изисквани от ISO 9001:2008, но не фигурират като изискване в ISO 9001:2015. Пример за това са процедурите за управление на документи и записи. В ISO 9001:2015 няма изискване за задължителни процедури и наръчник. Това обаче, не означава с лека ръка да ги захвърлите в коша. Преди това прочетете внимателно т.7.5 от ISO 9001:2015. Ще забележите, че изискванията спрямо документираната информация изненадващо много напомнят на тези спрямо документите и записите от ISO 9001:2008. Отново виждаме изисквания за идентификация и описание, форма и носител, преглед и одобряване за пригодност и адекватност, разпространение, защита, достъп, управление на измененията, съхраняване и унищожаване. По вероятен вариант е да промените и/или да допълните съществуващата процедура/и, отколкото да се откажете от нея/тях. ISO 9001:2015 дава свободата да се поддържа информация във всякакъв вид и форма, но това съвсем не означава, че ще бъде некотролирано. Все пак говорим за стандарт.

Кое е новото?

Новото е свободата. Свободата на организацията да реши каква информация ще управлява и как. В ISO 9001:2008 се поставяха изисквания за създаване на документирани процедури, съхранение на записи, което даваше някаква яснота. За хората, свикнали с тази терминология ще е трудно да се ориентират в новата версия, където се говори само за документирана информация. Как да различим кога става въпрос за процедура/регламент и кога за запис/доказателство? За успокоение на всички, ISO 9001:2015 дава насоки в Приложение А.6, от които става ясно, че:

  • изискванията за документ, процедура, наръчник от стария стандарт се определят като “поддържане на документирана информация” в новия;
  • изискванията за записи се определят като “да се съхранява документирана информация”.

Когато в новия стандарт се използва само термина “информация” означава, че няма изискване тази информация да бъде документирана. В такъв случай организацията решава дали да я документира или не. Пример за това е т.4.1, където се посочва, че “организацията трябва да наблюдава и проверява информацията, свързана с тези външни и вътрешни обстоятелства”. Друг остава въпросът – как ще се наблюдава и проверява информацията, когато не е документирана по някакъв начин?

 

 

Източник: http://kachestvoto.com/kakvo-e-dokumentirana-informacia/

ISO 9001:2015 HAS TEN

ISO 9001:2015 HAS TEN CLAUSES INSTEAD OF EIGHT

ISO 9001:2015 has ten clauses instead of eight. The following table shows the relationship of the ISO 9001:2008 clauses to those in the new ISO 9001:2015.

 

 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
0. Introduction 0. Introduction
1. Scope 1. Scope
2. Normative reference 2. Normative reference
3. Terms and definitions 3. Terms and definitions
4. Quality management system 4. Context of the organisation
5. Management responsibility 5. Leadership
6. Planning
6. Resource management 7. Support
7. Product realisation 8. Operation
8. Measurement, analysis and improvement 9. Performance evaluation
10. Improvement

EN ISO 9001:2015

Структура стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Структура стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

В сентябре 2015 года вступил в силу международный стандарт  ISO 9001:2015. Российская версия стандарта  ГОСТ Р ИСО 9001-2015  вступила в силу  с 01 ноября 2015 года.

В новой версии  стандарта  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)  относительно предыдущей внесены значительные изменения, в частности изменилась структура стандарта. В новой версии стандарта  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) вместо 9 теперь представлено 10 разделов:

В обновленную версию ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) входят следующие разделы:

0. Введение.

В данном разделе стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) даны общие положения о системе менеджмента качества, принципах менеджмента качества и процессном подходе.

1. Область применения.

Раздел устанавливает область применения стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015). Как и в прошлой версии стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008) раздел устанавливает единые требования к системам менеджмента качества организаций, вне зависимости от размера и сфер деятельности. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) может применяться:

– когда организация хочет продемонстрировать способность производить продукцию или предоставлять услуги соответствующие требованиям Заказчиков;

–  для целей повышения удовлетворенности потребителей.

2. Нормативные ссылки.

В данном разделе стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) даны ссылки на взаимосвязанные стандарты.

3. Термины и определения.

Термины и определения, используемые в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015), приведены в новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (ISO 9000-2015).

4. Окружение организации.

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) установлены требования к:

– выявлению внутренних и внешних условий деятельности организации, влияющих на систему менеджмента качества и результаты деятельности организации;

– выявлению заинтересованных сторон, оказывающих влияние на СМК и определению требований заинтересованных сторон, осуществлению мониторинга данных требований;

– определению области применения системы менеджмента качества, которая должна быть зафиксирована документально;

– к определению и управлению процессами СМК. Также для каждого процесса СМК должны быть выявлены возможности и риски.

5. Лидерство.

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) установлены требования к:

– высшему руководству, которое должно взять на себя лидирующую роль по внедрению и управлению СМК.

– политике в области качества;

– высшему руководству, которое должно определить ответственность, полномочия и распределить роли в организации для функционирования СМК и реализации требований потребителей.

6. Планирование.

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) установлены требования к:

– определению рисков и возможностей, способных повлиять на СМК и достижению организацией запланированных результатов. Устанавливаются требования по разработке плана реагирования на риски и возможности;

– определению целей в области качества и планированию достижений целей в области качества;

– планированию изменений СМК.

7. Обеспечение

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) установлены требования к:

– управлению ресурсами, инфраструктурой, персоналом, знаниями, производственной средой, а также средствами для проведения мониторинга и измерений;

– требования к компетентности персонала;

– осведомленности персонала по вопросам СМК;

– определению внешних и внутренних взаимодействий, влияющих на СМК организации;

– документированию (создание, актуализация, управление документированной информацией).

8. Процессы.

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) установлены требования к:

– планированию  и управлению процессами СМК;

– определению требований к продукции  и услугам;

– разработке и проектированию продукции  и услуг;

– управлению внешним обеспечением продукции  и услуг;

– сохранению продукции и услуг;

– выпуску продукции и услуг;

– управлению несоответствующими продукцией, услугами, процессами.

9. Проведение оценки.

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) установлены требования к:

– проведению мониторинга,  измерений,  анализу и оценке СМК и деятельности организации. Также устанавливает требования к измерению удовлетворенности потребителей;

– к проведению внутренних аудитов СМК;

– проведению высшим руководством анализа СМК организации.

10. Улучшения

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) установлены требования к:

– проведению улучшений в продукции,  услугах и процессах, а также СМК организации.

– действиям при  обнаружении несоответствий, проведению корректирующих действий;

– непрерывному совершенствованию СМК и результатов деятельности организации.

Орган по сертификации «Регистр систем менеджмента», в партнерстве с чешским органом по сертификации LL-C (Certification) Czech Republic предоставляет услуги по сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям российских и международных стандартов.

Почему следует обратиться в Орган по сертификации «Регистр систем менеджмента»:

1. Большой опыт по проведению сертификационных работ, наши сотрудники с радостью Вам помогут в любом вопросе, связанным с сертификацией систем менеджмента качества.

2. Индивидуальный подход к каждому клиенту, позволяющий максимально учесть его специфические требования.

3. После обращения в Орган по сертификации «Регистр систем менеджмента» за Вами закрепляется персональный менеджер, отвечающий за реализацию Вашего проекта на каждом этапе.

4. Мы гарантируем высокие  оперативность и качество выполнения работ.

5. Мы можем гарантировать выгодные условия по сертификации системы менеджмента качества для наших клиентов. Предложенная нами цена отражает реальную стоимость данной услуги.

Для расчета стоимости услуги и составления коммерческого предложения, пожалуйста, позвоните нам по телефонам: (812) 640-75-07, (812) 454-52-34, или вышлите заявку на info@rsm-cert.ru.

Audit and quality

How to become quality …

 

Проектиране, консултации за изграждане и дистанционно обучение на/за самостоятелни и интегрирани Системи за управление на информационната / кибер сигурност (ISO 27001); ИТ услугите (ISO 20000 – 1); непрекъснатостта на бизнеса  (ISO 22301); качеството (ISO 9001).