Category Archives: Quality procedure

Thread problems

Hole Problems

ProblemCausesSolutions
Hole expansionRun out of drill when attached to the machine
Loose hold
Check holder and/or select another one
Check run out after fixing to the chuck
Non-symmetric point angle
Different lip height
Run out of chisel edge
Regrind correctly
Check preciseness after reground
ProblemCausesSolutions
Irregular hole sizeNon-symmetric point angle
Large lip height
Run out of chisel edge
Margin wear is large
Regrind correctly
Check precision after regrind
Large run out after attached to the machine
Loose hold
Low work holding rigidity
Check holder and select another one
Check run out after fixing to the chuck
Feed rate to highDecrease feed rate
Not enough lubricationUse drill with an oil hole
ProblemCausesSolutions
Low position accuracy

Large run out when attached to the machine
Large spindle run out
Check holder and/or select another one
Check run out after fixing to the chuck
Run out when cutting materialSelect more rigid tool and machine
Increase work clamping rigidity
Select a low cutting resistance thinning
Use centering
Work piece should be horizontal
Use a drill bush
Low alignment accuracy (for lathing)Check alignment
ProblemCausesSolutions
Hole perpendicularity

Excessive tool wearRegrind
Low position accuracyIncrease position accuracy
Non-symmetric point angle
Large lip height
Run out of chisel edge
Regrind correctly
Check precision after regrinding
Not enough drill rigidityIncrease drill rigidity
Drilling surface is not horizontal
Poor alignment (for lathing)
Work piece must be horizontal
Make a center hole. Check alignment
ProblemCausesSolutions
Bad cylindrical accuracy
Non-symmetric point angle
Large lip height
Run out of chisel edge
Regrind correctly
Check precision after regrinding
Large run out after attached to machine
Loose hold
Low work holding rigidity
Check hole and/or select another one
Check run out after fixing to the chuck
Relief angle is too largeRegrind correctly
Low drill rigidityUse carbide drill or larger web drills
ProblemCausesSolutions
Poor surface finishPoor regrindingTake off all the wear
Not suitable coolant for the material
Not enough coolant
Change supply method; increase volume
Select higher coolant quality
Large run out after attached to machine
Loose hold
Check holder and/or select another one
Check run out after fixing to the chuck
Feed rate is too highReduce feed rate
Excessive tool wear
Build up on margin is too large
Regrind correctly
Select a coated tool
Chip packingSelect suitable drill (wide flute, high helix oil hole drill). Change cutting conditions (feed rate or adopt step drilling)
ProblemCausesSolutions
Bad cylindrical shape
Non-symmetric point angle
Large lip height
Run out of chisel edge
Large margin wear
Regrind correctly
Check precision after regrinding
Feed rate is too lowIncrease the feed rate

Drill Problems

ProblemCausesSolutions
Drill breakage

In accurate machine
Work material deformation
Increase the rigidity of machine, drill and work clamping
Relief angle is too smallRegrind correctly
Feed rate is too highDecrease the feed rate
Excessive tool wearRegrind
Chip packingSelect suitable drill (wide flute, high helix oil hole drill). Change cutting conditions (feed rate or adopt step drilling).
Difficulty entering the materialSelect high rigid tool & rigid machine
Increase work clamping rigidity
Select a low cutting resistance thinning
Use centering
Work piece should be horizontal
Use bush drill
ProblemCausesSolutions
Chipping of corner edge
In appropriate tool materialChoose suitable tool material
Uneven hardness distribution on the work materialIso static treatment
Change tool, material & cutting conditions, machining method (EDM)
Cutting or feed speed is too highReduce cutting speed or feed
Not enough coolantChange lubrication method
ProblemCausesSolutions
Chipping of cutting edge
Large run out after attached to machine
Loose hold
Check holder and/or select another one
Check run out after fixing to the chuck
Relief angle is too smallRegrind correctly
Tool material is not suitableChoose suitable tool material
Cutting speed or feed is too highReduce cutting speed or feed
ProblemCausesSolutions
Abnormal wear on corner part
Tool late regrindingRegrind after a shorter time of use
Bad alignment (for lathe turning)Check/adjust the alignment
Cutting speed too highDecrease the cutting speed
Point dimensions are not suitableSelect correct point dimensions
Tool materials not suitableChoose suitable tool material
Coolant is not suitableChange coolant
ProblemCausesSolutions
Large wear and chipping, crushing of the chisel edgeFeed rate is too largeDecrease feed rate
Point dimensions are not suitableSelect correct point dimensions
Tool materials is not suitableChoose suitable tool material
Relief angle is too smallIncrease relief angle
ProblemCausesSolutions
Chipping of marginBush diameter is too small
Chip packing between drill & bush
Select correct bush diameter or select drill with chip breakers
ProblemCausesSolutions
Margin built-upHigh heat generation due to large wear on the cutting edgeRegrind
Lubrication is insufficientChange lubrication method
Coolant is not suitableChange coolant
Bad chip ejection
Ductile material
Change drill or the cutting conditions
ProblemCausesSolutions
Tang breakage
Shank slippage due to some kind of defectTake off the defect by honing the surface
Defect of the inner surface of Morse taper holderChange holder or correct the surface of Morse taper holder
Low accuracy of regrindingRegrind correctly
ProblemCausesSolutions
Noise of chatteringRelief angle is too bigGrind a smaller relief angle
Low rigidity of the toolUse drill with high rigidity
ProblemCausesSolutions
Chip rolled around the drillLow extended and curly chips
Chips are stubbed in the flute
Change drill and cutting conditions
ProblemCausesSolutions
One side wearLarge run out after attached to machineCheck holder and/or select another one
Check run out after fixing to the chuck
Bad alignment (for lathe turning)Check/adjust the alignment

Cold-hardening – наклеп

open topics

https://www.google.com/search?q=Gap+Analysis&newwindow=1&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Zc7TrnRsB8LEzM%253A%252ClXxUnkwC9ZR5dM%252C%252Fm%252F085szz&vet=1&usg=AI4_-kSTpbiQoSFog6g5wYgWVjyuc74-Mg&sa=X&ved=2ahUKEwjix_bQ5vDgAhVFURoKHYZsDpEQ_B0wF3oECAAQBg#imgrc=pbTgv3i8svCORM:&vet=1

Преход към ISO 9001:2015

Считано от 22.09.2015г. тече тригодишния период за извършване на преход към ISO 9001:2015г. По една или друга причина, повечето организации изчакват и изместват прехода във времето. От една страна с течение на времето се изясняват новостите, но от друга, крайния срок стремглаво приближава. На този етап е препоръчително организациите вече да са наясно кога ще извършат прехода и съответно да го обсъдят с органа за сертификация. Въпреки, че условията за извършване на преход са стандартни, някои органи въвеждат специфики, с които организациите е необходимо предварително да са запознати, за да няма изненади.

Два са основните фактори за успешен преход – време и знания.

Времето е много подценяван елемент. Промените са съществени и не са свързани толкова с промени по документацията на системата, колкото със стратегически и организационни решения, които изискват време, при това повече отколкото си мислите.

Посоката на промените предполага знания в области като лидерство, стратегии, управление на риска, оперативно управление, управление на процеси и др. Това не са знания, които се придобиват с едно прочитане на стандарта. Необходимо е време за осмисляне на материята, допълнителни проучвания и анализи на приложението в конкретната област или ситуация. И отново говорим за време.

За да бъде достатъчно времето за преход е необходимо планиране, обхващащо новите моменти в ISO 9001:2015, които включват следните 13 елемента:

 • определяне на контекста на организацията/4.1/ – точка 4.1 от ревизия 2015 на ISO 9001 е ново изискване, което налага извършването на анализ на външната и вътрешна среда на организацията. Това е критична промяна, тъй като резултата от анализа стои в основата на планирането на системата за управление на качеството. Организациите трябва да вземат под внимание всички фактори, които могат да повлияят върху СУК, включително вътрешни и външни като юридически, технологични, конкурентни, пазарни, социални, икономически, ценности, култура, знания и опит. Счита се, че това са фактори, които влияят върху устойчивото развитие на системата и могат да дадат отражение при планирането на СУК – определяне на политика, цели. Прочетете повече: Кои сме ние или как да определим контекста на организацията?
 • определяне на заинтересованите страни/4.2/ – точка 4.2 също е ново изискване, което изисква преглед на страните, които биха повлияни от решения на организацията или техни решения да окажат влияние на СУК. За заинтересовани страни се считат клиенти, собственици, инвеститори, персонал, доставчици, партньори, сдружения, асоциации и др. Доказателство за изпълнение на това изискване може да бъде списък със заинтересовани страни, техните изисквания и решение на организацията, кои от тях ще спазва и кои не. Прочетете повече: На кого му пука за изискванията на другите?
 • определяне на обхвата на СУК/4.3/ – правилното и точно определяне на обхвата на СУК е ключов фактор за нейната ефективност. Счита се, че за определяне на обхвата е необходимо да се вземат предвид контекста на организацията, изискванията на заинтересованите страни и произвежданите продукти и/или предоставяни услуги. Доказателство за изпълнение е ясен и точен обхват, наличен под формата на документирана информация в наръчник, политика или отделен документ. Прочетете повече: Как да определим обхвата на СУК? 
 • демонстриране на лидерство/5/ – точка 5 претърпява сериозна редакция в новата ревизия на ISO 9001. Ролята на ръководството се променя от пасивна в активна. Отпада изискването за представител на ръководството, защото отговорността за СУК се поема от цялото ръководство, което чрез демонстриране на лидерство да поведе организацията към дълготраен успех. Промяната изисква промяна в начина на мислене. Доказателство за изпълнение ще бъде насърчаването на лидерството на всички нива в организацията, създаването на вдъхновяваща среда – политики, култура, комуникации, признаване приноса на хората, осигуряване на ресурси за обучения и др.
 • управление на рисковете и възможностите/6.1/ – ново изискване, което налага определянето на рисковете и възможностите, като се вземат предвид обстоятелствата от т.4.1 и изискванията от т.2.4. Критична промяна, която изисква предварителна подготовка. Въпреки, че няма изискване за използване на конкретен метод за оценяване на риска са необходими знания по отношение на управление на риска, които да подпомогнат процеса на определяне на рисковете и възможностите и планиране на действия за тяхното овладяване. Доказателство за изпълнение може да бъде план или разписани дейности за определените рискове и възможности, например по процеси. Прочетете повече: 11 принципа за управление на риска, Процес на оценяване на риска, Как да изберем подходящ метод за оценяване на риска?, SWOT анализ
 • определяне на цели/6.2/ – определянето на цели не е новост в ISO 9001, но в новата ревизия на стандарта се обръща повече внимание на тяхната съвместимост със стратегическата посока на организацията и тяхното изпълнение. За всяка цел ще трябва да се определят необходимите ресурси, отговорник за изпълнението, срок и как ще се оценяват постиженията. Доказателство за изпълнението на това изискване може да бъде план, който да включва информация по изброените критерии.
 • управление на документирана информация/7.5/ – терминът “документирана информация” е нов в ISO 9001:2015 и обхваща известните към момента термини “процедура”, “документ”, “запис”. Няма изискване използваните в СУК термини  да бъдат уеднаквени с новите, което означава че тяхното използване може да бъде продължено без промяна. Въпреки това, преходът е идеален момент да се преразгледа документацията на СУК и да се оптимизира, използвайки съвременните технологични възможности. Прочетете повече: Какво е документирана информация?, Каква документирана информация се изисква от ISO 9001:2015?, Бъдещето на Наръчника по качество
 • оперативно планиране и управление/8.1/ – за да се гарантира производството на продукти и предоставянето на услуги в съответствие с изискванията, организацията трябва да определи критерии за процесите, приемането на продукти и услуги, необходими ресурси, методи на контрол спрямо критериите и начинът на документиране на резултатите от контрола. Прочетете повече: Как да разбираме и управляваме процесите в организацията?
 • проектиране и разработване/8.3/ – процесът е сериозно ревизиран, като са включени допълнителни изисквания, на които трябва да се обърне особено внимание – планиране, входни и изходни елементи, мерки за контрол, контрол на измененията, включително и на действията за предотвратяване на неблагоприятни въздействия. Критичен момент се явява съхраняването на документирана информация като доказателство за извършените дейности по процеса. Увеличаването на степента на детайлност е необходима, за да се осигури целостта на процеса и съответствие с изискванията.
 • управление на външни доставчици/8.4/ – в новата ревизия на ISO 9001 фокусът се измества към управление на процесите, продуктите и услугите предоставяни от външни доставчици. Необходимо е организацията да определи видът и обхвата на контрол на изпълняваните от външни доставчици процеси и да им предостави свързаната с това информация.
 • оценяване на резултатността /9.1/– промените са свързани с разширяване обхвата на наблюдението и измерването и определянето на параметрите на процеса като обект, методи, срок, период на анализ и оценяване. Основната цел е оценяване на резултатността и ефикасността на системата за управление на качеството. Необходимо е да се съхранява подходяща документирана информация като доказателство за изпълнение на планираните дейности по наблюдение и измерване.
 • преглед от ръководството /9.3/ –  промените са свързани с включването на допълнителни входни елементи – контекст на организацията, обратна информация от заинтересованите страни, резултати от наблюдението и измерването, изпълнението на външни доставчици, адекватност на ресурсите и ефикасност на действията за овладяване на рисковете и възможностите. Доказателство за изпълнението на изискването е съхраняването на документирана информация за изходните елементи от прегледа на ръководството, обикновено под формата на протокол или доклад.
 • подобряване /10/ – разделът претърпява промяна с включването на несъответствията и отпадането на превантивните действия. Идеята е, че самата система за управление на качеството с въведените в нея процеси на управление на рисковете и възможностите играе ролята на превантивна мярка. Подобренията са насочени към подобряване на продуктите и услугите, коригиране, предотвратяване или намаляване на нежелани въздействия и подобряване на резултатността и ефикасността на СУК. Промяната ще изисква ревизиране на регламентите за несъответствия, коригиращи и превантивни действия.

Краткото ръководство за преход към ISO 9001:2015 можете да изтеглите от тук..

Публикувано от Мира Михова на 26.05.2016г.

http://kachestvoto.com/13-stupki-za-uspeshen-prehod-kum-iso-9001-2015/

Какво е документирана информация?

Една от новостите в стандарт ISO 9001:2015 е въвеждането на термина документирана информация. Липсват вече добре познатите термини документи, документирана процедура, наръчник по качество, записи. Тъкмо свикнахме с тях като значение, приложение в практиката, каква е разликата между документ и запис и взе че се появи ново изискване – поддържане и съхраняване на документирана информация. И въпросите заваляха..

Какво е документирана информация?


ISO 9000:2015 определя термина документирана информация като “информация, която се изисква да бъде контролирана и поддържана от една организация и носителя, на който се съдържа”, което преведено на разговорен език означава, че документираната информация е всяка смислена информация относно дейността на организацията, поддържана във всякакъв формат и носител. Документираната информация може да се отнася до системата и нейните процеси/процедури, инструкции, спецификации/, а може да се отнася и до доказателствата за постигнатите резултати/записи/. Т.е.  оказва се, че терминът обхваща добре познатите ни до сега понятия.

Защо тогава се правят тези промени?

Може би, защото едни хора там си нямат работа и се чудят как да усложнят работата на другите. Или пък се опитват да създадат работа на сертификатори, консултанти, одитори. Може би да, а може би не съвсем. Идеята, според мен е да се избяга от излишната бюрокрация и бумащина, и да се насочат усилията към това, което наистина е важно и определящо за успеха на една организация. В днешната динамична среда е по-важна скоростта и начинът на реакцията спрямо промените, важен е подходът на ръководството и умението му да поведе хората към постигане на целите. Това са все неща, които трудно се документират на хартия или друг вид носител. Но пък, за да се постигнат е необходима точна и навременна информация. Така, че акцентът в новата версия ще бъде върху документирането на онази информация, която е наистина важна за организацията и която помага при вземането на решения. Сега следва въпросът – коя е тази информация? ISO 9001:2015 дава насоки, но решението е прехвърлено в ръцете на организацията.

Какво да правим със съществуващите документи?

ISO 9001:2015 не поставя изискване за прилагане на новата структура и терминология в документацията на системата за управление на качеството. Освен това, няма изискване да бъдат заменяни старите термини с новите. Оставена е свободата на организациите да преценят кои термини са подходящи и да използват тях. Ако в практиката са се наложили термините от ISO 9001:2008 /например процедури, записи/, не е необходимо те да бъдат заменяни с термина “документирана информация”.

Също така, не е необходимо да се премахват работещи документи, които са били изисквани от ISO 9001:2008, но не фигурират като изискване в ISO 9001:2015. Пример за това са процедурите за управление на документи и записи. В ISO 9001:2015 няма изискване за задължителни процедури и наръчник. Това обаче, не означава с лека ръка да ги захвърлите в коша. Преди това прочетете внимателно т.7.5 от ISO 9001:2015. Ще забележите, че изискванията спрямо документираната информация изненадващо много напомнят на тези спрямо документите и записите от ISO 9001:2008. Отново виждаме изисквания за идентификация и описание, форма и носител, преглед и одобряване за пригодност и адекватност, разпространение, защита, достъп, управление на измененията, съхраняване и унищожаване. По вероятен вариант е да промените и/или да допълните съществуващата процедура/и, отколкото да се откажете от нея/тях. ISO 9001:2015 дава свободата да се поддържа информация във всякакъв вид и форма, но това съвсем не означава, че ще бъде некотролирано. Все пак говорим за стандарт.

Кое е новото?

Новото е свободата. Свободата на организацията да реши каква информация ще управлява и как. В ISO 9001:2008 се поставяха изисквания за създаване на документирани процедури, съхранение на записи, което даваше някаква яснота. За хората, свикнали с тази терминология ще е трудно да се ориентират в новата версия, където се говори само за документирана информация. Как да различим кога става въпрос за процедура/регламент и кога за запис/доказателство? За успокоение на всички, ISO 9001:2015 дава насоки в Приложение А.6, от които става ясно, че:

 • изискванията за документ, процедура, наръчник от стария стандарт се определят като “поддържане на документирана информация” в новия;
 • изискванията за записи се определят като “да се съхранява документирана информация”.

Когато в новия стандарт се използва само термина “информация” означава, че няма изискване тази информация да бъде документирана. В такъв случай организацията решава дали да я документира или не. Пример за това е т.4.1, където се посочва, че “организацията трябва да наблюдава и проверява информацията, свързана с тези външни и вътрешни обстоятелства”. Друг остава въпросът – как ще се наблюдава и проверява информацията, когато не е документирана по някакъв начин?

 

 

Източник: http://kachestvoto.com/kakvo-e-dokumentirana-informacia/

ISO 9001:2015 HAS TEN

ISO 9001:2015 HAS TEN CLAUSES INSTEAD OF EIGHT

ISO 9001:2015 has ten clauses instead of eight. The following table shows the relationship of the ISO 9001:2008 clauses to those in the new ISO 9001:2015.

 

 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
0. Introduction 0. Introduction
1. Scope 1. Scope
2. Normative reference 2. Normative reference
3. Terms and definitions 3. Terms and definitions
4. Quality management system 4. Context of the organisation
5. Management responsibility 5. Leadership
6. Planning
6. Resource management 7. Support
7. Product realisation 8. Operation
8. Measurement, analysis and improvement 9. Performance evaluation
10. Improvement

EN ISO 9001:2015

Структура стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Структура стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

В сентябре 2015 года вступил в силу международный стандарт  ISO 9001:2015. Российская версия стандарта  ГОСТ Р ИСО 9001-2015  вступила в силу  с 01 ноября 2015 года.

В новой версии  стандарта  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)  относительно предыдущей внесены значительные изменения, в частности изменилась структура стандарта. В новой версии стандарта  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) вместо 9 теперь представлено 10 разделов:

В обновленную версию ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) входят следующие разделы:

0. Введение.

В данном разделе стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) даны общие положения о системе менеджмента качества, принципах менеджмента качества и процессном подходе.

1. Область применения.

Раздел устанавливает область применения стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015). Как и в прошлой версии стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008) раздел устанавливает единые требования к системам менеджмента качества организаций, вне зависимости от размера и сфер деятельности. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) может применяться:

– когда организация хочет продемонстрировать способность производить продукцию или предоставлять услуги соответствующие требованиям Заказчиков;

–  для целей повышения удовлетворенности потребителей.

2. Нормативные ссылки.

В данном разделе стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) даны ссылки на взаимосвязанные стандарты.

3. Термины и определения.

Термины и определения, используемые в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015), приведены в новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (ISO 9000-2015).

4. Окружение организации.

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) установлены требования к:

– выявлению внутренних и внешних условий деятельности организации, влияющих на систему менеджмента качества и результаты деятельности организации;

– выявлению заинтересованных сторон, оказывающих влияние на СМК и определению требований заинтересованных сторон, осуществлению мониторинга данных требований;

– определению области применения системы менеджмента качества, которая должна быть зафиксирована документально;

– к определению и управлению процессами СМК. Также для каждого процесса СМК должны быть выявлены возможности и риски.

5. Лидерство.

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) установлены требования к:

– высшему руководству, которое должно взять на себя лидирующую роль по внедрению и управлению СМК.

– политике в области качества;

– высшему руководству, которое должно определить ответственность, полномочия и распределить роли в организации для функционирования СМК и реализации требований потребителей.

6. Планирование.

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) установлены требования к:

– определению рисков и возможностей, способных повлиять на СМК и достижению организацией запланированных результатов. Устанавливаются требования по разработке плана реагирования на риски и возможности;

– определению целей в области качества и планированию достижений целей в области качества;

– планированию изменений СМК.

7. Обеспечение

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) установлены требования к:

– управлению ресурсами, инфраструктурой, персоналом, знаниями, производственной средой, а также средствами для проведения мониторинга и измерений;

– требования к компетентности персонала;

– осведомленности персонала по вопросам СМК;

– определению внешних и внутренних взаимодействий, влияющих на СМК организации;

– документированию (создание, актуализация, управление документированной информацией).

8. Процессы.

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) установлены требования к:

– планированию  и управлению процессами СМК;

– определению требований к продукции  и услугам;

– разработке и проектированию продукции  и услуг;

– управлению внешним обеспечением продукции  и услуг;

– сохранению продукции и услуг;

– выпуску продукции и услуг;

– управлению несоответствующими продукцией, услугами, процессами.

9. Проведение оценки.

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) установлены требования к:

– проведению мониторинга,  измерений,  анализу и оценке СМК и деятельности организации. Также устанавливает требования к измерению удовлетворенности потребителей;

– к проведению внутренних аудитов СМК;

– проведению высшим руководством анализа СМК организации.

10. Улучшения

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) установлены требования к:

– проведению улучшений в продукции,  услугах и процессах, а также СМК организации.

– действиям при  обнаружении несоответствий, проведению корректирующих действий;

– непрерывному совершенствованию СМК и результатов деятельности организации.

Орган по сертификации «Регистр систем менеджмента», в партнерстве с чешским органом по сертификации LL-C (Certification) Czech Republic предоставляет услуги по сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям российских и международных стандартов.

Почему следует обратиться в Орган по сертификации «Регистр систем менеджмента»:

1. Большой опыт по проведению сертификационных работ, наши сотрудники с радостью Вам помогут в любом вопросе, связанным с сертификацией систем менеджмента качества.

2. Индивидуальный подход к каждому клиенту, позволяющий максимально учесть его специфические требования.

3. После обращения в Орган по сертификации «Регистр систем менеджмента» за Вами закрепляется персональный менеджер, отвечающий за реализацию Вашего проекта на каждом этапе.

4. Мы гарантируем высокие  оперативность и качество выполнения работ.

5. Мы можем гарантировать выгодные условия по сертификации системы менеджмента качества для наших клиентов. Предложенная нами цена отражает реальную стоимость данной услуги.

Для расчета стоимости услуги и составления коммерческого предложения, пожалуйста, позвоните нам по телефонам: (812) 640-75-07, (812) 454-52-34, или вышлите заявку на info@rsm-cert.ru.